Emerald Stallion

 

Euro Horses on top at Washington CSI-W4*